Privacy verklaring

Udaya  / Leny van Eersel hecht veel waarde aan uw privacy.
Hieronder vindt u hoe ik met uw persoonsgegevens omgaan. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De gegevens worden niet digitaal opgeslagen. Maar de statussen worden in een afgesloten brandwerende kast bewaard.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. (beroepsgeheim)
Leny van Eersel is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Praktijkadres: De Beemden 19 5591 HR Heeze, Tel. 06 18105716
Emailadres: info@udaya.nl 

Leny van Eersel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn dienst en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Voor een goede behandeling is het voor mij, als behandelend therapeut, noodzakelijk om een cliëntendossier aan te leggen.
Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk; ten bate van opstellen zorgnota en opstellen behandelplan:

Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar. Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.
De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leny van Eersel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar ik over beschik naar u of een ander toe te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@udaya.nl

Leny van Eersel is voor de wet WWKGZ middels haar beroepsvereniging FAGT, aangesloten bij Stichting Zorggeschil en Quasir.

Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig
Leny van Eersel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@udaya.nl of telefonisch